Semazen Gösterisi

Görsel bir şölenle Hazreti Mevlana’nın hoşgörü dünyasından bir katre yudumlamak istemezmisiniz?
Hazreti Mevlana’nın asırlar önceden gönderdiği mesajın simgesidir semazen…

semazen1

Kainat, güneş , dünya, gezegenler, kendi ekseninde dönerken yaratıcısının aşkına, kainatın kalbi insan
niye dönmesin o aşk için… Mevlana’nın doyumsuz insan sevgisini, hoşgörüsünü en önemli anlarınızda
hatırlamak ne kadar yerinde olurdu değil mi? Artık o manevi hava eşsiz bir görsel şölenle en önemli
anlarınızı süslüyor.

semazenkonser3 semazenkonser2

Türkiye’nin en iyi semazenleri, semazen ekipleri Tuana Organizasyon kalitesiyle sizlerle buluşuyor…

semazensahne1 semazentv

Konser, Düğün, Nişan, Sünnet ve en Özel anlarınızı hoşgörünün simgesi semazenlerimizle süslemek
isterseniz bizi mutlaka arayın…

semazendugun8 semazendugun5

semazendugun1 semazendugun2

Sema’ Ayini ve Semazenlik Hakkında Merak Edilenler !

Sema’ nedir? Semazen ne demektir ? 
Mevlevîlik denince aklımıza gelen ilk kelime olan semâ’nın sözlükteki anlamı işitmektir.
Terimsel manada ise, mûsikî nağmelerle aşka gelip raks etmek, benliğinden geçerek dönmektir. Mevlânâ Hazretleri devrinde belli bir düzene bağlı olmaksızın dînî ve tasavvûfî bir coşma sebebiyle yapılan sema’, daha sonra Sultan Veled ve Ulu Ârif Çelebi devrinden başlamak üzere Pîr Âdil Çelebi zamanına dek tamamen bir düzen içine girdirilip, sıkı bir düzene bağlanmış; yapılması öğrenilip öğretilmeye başlamıştır. Sema’ simgesel manada, kâinatın meydana gelişini, ademoğlunun dünyada doğumunu, Yaradana olan muhabbetiyle harekete geçmesini ve kulluk bilincine varıp “Kâmil İnsan” olma yoluna girmesini ifâde eder. Sema’ yapan dervişe ise Sema’zen denmiştir.

Niçin Dönüyorsunuz?
Mevlevilikte ‘dönmek’ diye birşey yoktur. Mevlevi dervişleri Sema’ yaparlar.
Bütün tarikatlerin zikrederken, kendisine has delilleri, bürhanları vardır. Mevlevi dervişliğinin de delili Sema’ etmektir.

semazenkonser4 semazenkonser1

* Elbiselerinizin manaları nelerdir?
Üstteki kara örtü mezar toprağını, Tennure temizliği, safiyaneliği, kefeni, sikke ise tevhidi ve kabir taşını simgeler.

* Post üstünde oturan kişi kimdir?
Kırmızı Post’un üzerindeki kişi Postnişin’dir. Mevlana Hazretlerinin makamını simgeler. Oraya oturmak için liyakat gereklidir.

* Postnişin’in başındaki Sarık ne manaya gelir?
Sarık sözcüğünün Farsça daki anlamı Destar kelimesidir. Sarık Peygamber efendimizin sünnetlerindendir. Mevlevilikte sarık sarmak, Şeyhlerin ve Halifelerin hakkıdır. Şeyh, seyyidse; yani Peygamberimizin neslinden geliyorsa yeşil, yoksa ak sarık sarar. Halifeler ve Çelebiler, dühani, yani bakılınca siyah görünecek kadar koyu mor sarık sararlar. Çelebiler, sarığı alt taraftan sikke kaybolacak şekilde sararlar. Çelebi olmayan dervişlerin sarıkların altından sikkeleri görünür biçimdedir.

* Şeyh’in efendinin elini öperken şeyh te size birşeyler diyor bunların manası nedir?
Derviş şeyhe doğru gider ve şeyhin elini öper, şeyh de eğilerek semazenin sikkesini öper. Orada kelam olmaz.

semazendugun7 semazendugun6

semazendugun4 semazendugun3

* Semazen ayaktayken sağ ayağının başparmağı sol ayak başparmağının üzerinde niçin?
Bu duruma “ayakları mühürlemek” denir. Sebebi ise Hz. Mevlana’nın ahçıbaşısı Ateş Baz-ı Veli ye hürmeten yapıldığı söylenir.

* Sema törenine başlamadan önce ne okunuyor?
Sema’ Töreni, “Nâ’t-ı Şerîf’le başlar. Nâ’t-ı Şerîf kâinatın yaratılmasına vesîle olan, yaratılmışların en yücesi Hz.Muhammed’i öven, Hz.Mevlânâ’nın bir şiiridir. XVII.yüzyılda bestekârlarından “Itrî” adıyla tanınan Buhûrîzâde Mustafa Efendi’nin Rast makamından bestelediği bu na’t-i, na’t-hân ayakta ve sazsız okur.

* Semazen’in hareketlerinin anlamları nelerdir?
Niyaz vaziyetinde ayakta durması Allah’ın birliğini, tevhid’i temsil eder.Sema ederken sağ eli yukarıya sol eli aşağıya bakacak şekildedir. “Allah’tan aldıklarını kendisine mal etmeden halka ulaştırmaktır; bir yokuz; görünüşte var olan; vasıtalık eden bir suretten başka şey degiliz” Aynı mealde “Göğe ağarız, yere yağarız; aleme rahmetsiz; sıfatlardan zata varırız; zattan sıfatlar alemine, zuhur alemine geliriz; alemlere rahmet olan Hz. Muhammed’de (S.A.V).) yok olmuşuz biz demektir. Sema vaziyeti sanki ters bir “la” şeklindedir insan gövdesiyle beraber “illa” ya tekabül eder. “la” ve “illa”, müslümanlığın esas umdesi olan “la ilahe illallah” (Allah’tan başka ilah yoktur) sözünü temsil etmekle beraber mutlak varlığı ispat, ondan başka bütün mevhum varlıkları nefiy (reddetme) esasını içine alır.

* Herkes semazen olabilir mi?
Mevlevilerde sema’; aşk ve cezbeyi meydana getirmek için bir vesiledir. Her Mevlevi, mutlaka sema’ etmesini bilir. Meşk edip sema’ etmeyi öğrenmiye “sema’ çıkarmak”, sema’ öğrenmiş Mevleviye de “sema’zen” adı verilir. Mevlevi olmadan Semazen olunmaz. Çünkü Sema’ Mevleviliğin bir cüzüdür.

semazen5 semazen2

* Genelde yapılan bir tartışma var. Bayan semazen olurmu?

Niye olmasın. Tabi ki olur. Geçmişte bayan semazen vardır. Ama  700 küsür yıl içinde bayan ve erkek yan yana sema etmemiştir. Tabi istisna olarak aile  ortamında yan yana olabilir elbette. Bunu cinsiyet eşitsziliğine bağlamak elbette abesle iştigal olur. Ki  Mevlana Hazretlerinin kadına verdiği önemden bahsetmek bile gereksiz.

Semazen olmak isteyenlere tavsiyeniz nedir?

İlk önce Mevlana Hazretlerini ve Mevlevi dervişliğini tanımakla başlamaları lazım. Semazenliğin adab ve usulü hakkında yazılan kitaplar vardır. İlk önce fikri olarak eğitimlerini tamamladıktan sonra Sema’ yapmayı düşünmeleri lazım. Tavsiyemiz; semazenliğe giriş eseri kabul edilen Sultan Veled’in Maarif kitabını da okumalarıdır.

semazen3